Wolontariat

kontakt: wolontariat@pomorskiehospicjum.pl

 

WOLONTARIAT SZKOLNY

Promowanie idei wolontariatu w szkole.
Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Kształcenie postaw prospołecznych oraz umiejętności współdziałania w grupie ​

Wolontariat szkolny jest skierowany do ludzi młodych, którzy chcą służyć potrzebującym. Ich działanie powinno być dobrowolne i bezinteresowne, a postawa otwarta na drugiego człowieka. Wolontariat wspiera działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Wolontariusze na co dzień używają słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami

Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

Aktualności

05.04.2016 KOŁO WOLONTARIATU

 

więcej